Kalyana Venkateswara Temple

Ponnamaravathy, Tamil Nadu.