Show More
  • Facebook Social Icon
Shri Ram Mandir

Kanniyadi, Karnataka.